Obsługa magazynów. Kwalifikacja SPL.01. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, magazynier cz.1

Publikacja opracowana zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik logistyk do kształcenia w zakresie kwalifikacji SPL.01 (Obsługa magazynów) to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami.

W podręczniku Obsługa magazynów. Część 1. SPL.01 będą dodane następujące treści:
- bezpieczeństwo i higiena pracy;
- podstawy logistyki (podstawowe pojęcia z zakresu logistyki, przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych, miary statystyczne w logistyce, systemy i procesy logistyczne, punkty rozdziału w procesie logistycznym);
- zapasy (podatność naturalna i techniczna zapasów na magazynowanie, cechy zapasów decydujące o sposobie i warunkach magazynowania, stan i struktura zapasów w magazynie, zamawianie towarów, wielkość i termin dostawy zapasów do magazynu, czynniki wpływające na lokalizacje magazynów);
- organizowanie procesów transportowych (transport i gałęzie transportu, infrastruktura transportowa, realizacja usług transportowych, przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące realizacji usługi przewozu, oznaczenia środków transportu, systemy monitorowania ładunków i środków transportu;
- harmonogram wykonania procesu transportowego, przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności nadawcy, przewoźnika i odbiorcy);
- zagospodarowanie przestrzeni magazynowej (zarządzenie magazynem);
- koszty i dokumentacja (dokumentowanie realizacji procesów transportowych);
- zabezpieczanie majątku (zabezpieczanie majątku przedsiębiorstwa (magazynu) i majątku powierzonego, kontrola stanu ilościowego i jakościowego majątku magazynu oraz zapasów magazynowych);
- kompetencje personalne i społeczne.
Więcej informacji
EAN 9788302187575
Autor Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Anna Rożej, Dorota Zadrożna
Rok Wydania 2019
PrzedmiotNauczania Logistyka i zarządzanie
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Kod 0