Wydawnictwa

Regulamin serwisu

Regulamin zakupów w serwisie internetowym www.eduksiazka.pl

 

I. Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.eduksiazka.pl (dalej jako „Serwis”) prowadzony jest przez Platformę Dystrybucyjną EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o. w Warszawie, 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 15/17, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. ST. WARSZAWY XII Wydziale Gospodarczym KRS o nr 0000267892, NIP 5272523217, Regon 140729468, Kapitał Zakładowy 1.500.000,- złotych, Tel.: 22 725 33 18 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora), Email: handlowy@eduksiazka.pl, dalej jako „Sprzedawca”. 

2. SŁOWNICZEK: 

• Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
• Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Serwisu Internetowego w celu przeglądania ofert, rejestracji na stronach Serwisu Internetowego oraz składania zamówień na Publikacje;
• Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą poprzez Serwis Internetowy czynności prawnych – w tym zamówienia Publikacji - niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
• Koszyk - element Serwisu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. potwierdza zawarcie umowy zaznaczając przycisk „Zamawiam i Płacę”;
• Kurier – DHL Express lub Fedex;
• Regulamin – niniejszy Regulamin zakupów w Serwisie Internetowym, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny jest na stronie http://www.eduksiazka.pl/t/conditionsofUse
• Publikacje – rzeczy ruchome (np. podręczniki, materiały edukacyjne), w tym także rzeczy ruchome stanowiące materialne nośniki Treści Cyfrowych sprzedawane za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
• Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

II. Warunki zakupu

1. Serwis prowadzi sprzedaż wysyłkową Publikacji różnych wydawnictw.

2. Zamówienia składać można również poprzez e-mail, telefon i fax, wskazane na wstępie;

3. Wszystkie ceny podane w ofercie Serwisu są wyrażone w PLN i zawierają podatek VAT. Do złożenia zamówienia w Serwisie niezbędne jest utworzenia indywidualnego Konta na stronie Serwisu (dalej jako „Konto”) i nadanie Kupującemu loginu i hasła.

4. Wraz z zamówioną Publikacją Kupujący otrzymuje w paczce dokument zakupu, którym jest faktura VAT.

5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest dodanie Publikacji do Koszyka, poprzez zaznaczenie opcji: „Dodaj do koszyka", wypełnienie danych wskazanych w formularzu znajdującym się w Koszyku oraz zaznaczenie pola „Zamawiam i Płacę”.

6. Z chwilą zaznaczenia pola „Zamawiam i Płacę” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, pod warunkiem prawidłowego i zgodnego z prawdą wypełnienia formularza w Koszyku (dalej jako „Umowa Sprzedaży”).

7. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamowienia, przesyłane na adres poczty elektronicznej udostępniony w czasie rejestracji (lub zmieniony później na poziomie Konta) w Serwisie Internetowym.

8. Zamawianie Publikacji poprzez strony internetowe Serwisu wymaga dostępu do Internetu - zalecana prędkość co najmniej 128 kb/s, przeglądarki Internet Explorer (w wersji 8 lub nowszej) lub przeglądarki Google Chrome (w wersji 14.0 lub nowszej) lub przeglądarki Opera (w wersji 11.1 lub nowszej) lub przeglądarki Mozilla Firefox (w wersji 3.5 lub nowszej) lub przeglądarki Safari (w wersji 3.2.2 lub nowszej).


III. Płatność.


1. Możliwe są następujące formy płatności:
a. Przy odbiorze - zapłata gotówką Kurierowi;
b. Kredyt – Przelew bankowy przeznaczony wyłącznie dla podmiotów gospodarczych – księgarń
c. Przedpłata - Przelew bankowy lub przekaz pocztowy bezpośrednio na numer konta bankowego Sprzedającego

41 1060 0076 0000 3310 0016 5269
Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15-17 01-217 Warszawie

(W tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia)
W przypadku braku publikacji na stanie prosimy przed wykonaniem przelewu o kontakt ze sprzedającym pod adresem handlowy@eduksiazka.pl

2. W przypadku wyboru opcji Przedpłata, Sprzedawca może się wstrzymać z realizacją zamówienia do czasu otrzymania wpłaty. Kupujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży (o czym mowa w pkt II ust. 6 Regulaminu). Brak dokonania wpłaty we wskazanym terminie uprawnia Sprzedawcę do anulowania zamówienia w ciągu 14 Dni Roboczych od dnia upływu terminu na dokonanie wpłaty. Anulowanie zamówienia nastąpi poprzez przesłanie oświadczenia Sprzedawcy drogą mailową na adres poczty elektronicznej udostępniony w czasie rejestracji (lub zmieniony później na poziomie Konta) w Serwisie Internetowym.

IV. Realizacja zamówienia i warunki dostawy


1. Zamówione Publikacje dostarczane są na terenie Polski za pośrednictwem wyspecjalizowanego Kuriera.

2. Zamówienia można składać przez całą dobę.

3. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, jeżeli inaczej nie oznaczono na poziomie Koszyka, realizowane (przekazywane kurierowi) będą do 7 Dni Roboczych. Jest to czas liczony od następnego Dnia Roboczego po Dniu Roboczym zawarciu Umowy Sprzedaży lub w przypadku opcji „Przelew” liczony od następnego Dnia Roboczego po Dniu Roboczym uzyskania zapłaty. Zamówienia złożone w dni inne niż Dni Robocze realizowane będą od następnego Dnia Roboczego. W przypadku, konieczności kompletacji zamówienia czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czym Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę drogą mailową.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy na zasadach określonych w formularzu zamówienia w Koszyku, o czym dowiaduje się przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (wgnieciona lub rozdarta paczka) prosimy o sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera. Jeżeli Publikacje zostały uszkodzone, należy sporządzić wraz z kurierem protokół szkody. W następnej kolejności, prosimy o szybki kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta Platformy Dystrybucyjnej EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o. w celu dalszego wyjaśnienia sprawy.
 

V. Zwroty i Reklamacje


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zamówionych Publikacji bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli zamówione Publikacje mają wady fizyczne lub prawne.

2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje można składać mailowo na adres poczty elektronicznej: handlowy@eduksiazka.pl.pl, telefonicznie - Tel.: 22 725 33 18, dalej jako „Sprzedawca” lub na adres:
Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o., ul. Pass 19 magazyn nr 7, 05-870 Błonie.

3. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego - będącego Konsumentem - reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

4. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

5. Kupujący nie będący Konsumentem zgłaszając reklamację dotyczącą wad fabrycznych produktu, zobowiązany jest przy reklamacji podać swoje dane adresowe, nr faktury oraz opisać przedmiot reklamacji. Produkt prosimy odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i wypełnionym formularzem reklamacyjnym PLIK PDFdo magazynu pod adresem Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o., ul. Pass 19 magazyn nr 7, 05-870 Błonie. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do naszego magazynu "za pobraniem". Zwrot wartości reklamowanego produktu zostanie zrealizowany przelewem na konto podane w formularzu reklamacyjnym. Paczkę odpowiednio zabezpieczoną prosimy odesłać na adres: Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o., ul. Pass 19 magazyn nr 7, 05-870 Błonie.

6. Postawienia ust. 5 powyżej stosuje się wyłącznie do Kupujących niebędących Konsumentami.

7. Konsument w przypadku braku rozwiązania reklamacji ma prawo do zwrócenia się do europejskiej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich tzw. Online Dispute Resolution (ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/


VI. Konsumenckie prawo odstąpienie od umowy


1. Kupujący będący Konsumentem – z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej - na podstawie art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy Sprzedaży, w ciągu 14 dni od objęcia Publikacji w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, poprzez interaktywny formularz odstąpienia znajdujący się w zakładce „Zamówienia” w Koncie Kupującego na stronach Serwisu. Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku (na adres poczty elektronicznej wskazany przez Konsumenta udostępniony przez Konsumenta w czasie rejestracji - lub zmieniony później na poziomie Konta - w Serwisie Internetowym) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można też przesyłać na adres: Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o., ul. Pass 19 magazyn nr 7, 05-870 Błonie

5. Zwracane Publikacje należy przesłać (w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) na adres : Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o., ul. Pass 19 magazyn nr 7, 05-870 Błonie. Bezpośrednie koszty zwrotu Publikacji ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić Publikacje Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Publikacje. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Publikacji przed jego upływem.

6. Kwota uiszczona za zakupione Publikacje zostanie zwrócona Konsumentowi, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od daty odstąpienia. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Publikacji z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Sprzedawca zwraca także – uiszczone przez Konsumenta – koszty dostarczenia Publikacji do Konsumenta, z tym, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Publikacji inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

VII. Dane osobowe


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) Sprzedawca zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji zamówień poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych Kupujących w zakresie niezbędnym do dokonywania zakupów (w tym rejestracji w Serwisie) poprzez Serwis oraz wykonania Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane wyłącznie dla celów rejestracji w Serwisie oraz w celu wykonania Umowy Sprzedaży. Dane osobowe Kupujących mogą być także przetwarzane dla celów marketingowych Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówień i rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.


VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany kosztów dostawy w przypadku zmiany cen ofertowanej przez dostawców usług transportowych bez konieczności zmiany regulaminu zakupów. Nowa cena będzie dotyczyła tylko Umów Sprzedaży zawartych po dniu dokonania zmiany.

3. Publikacje wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.12.2014

REGULAMIN W PLIKU PDF