Wydawnictwa

ZxxxMatematyka. SP kl. 2. Matematyczne zadania dla Oli i Frania. 2012

0
ISBN: 9788362192717
Dostępność: Brak w magazynie
Wydawnictwo: Żak
16,59 zł

Do Rodzicó w i Nauczycieli
Oddajemy w ręce Waszych dzieci zbió r zadań. Zadania w nim zawarte dotyczą zagadnień omawianych podczas zajęć obowiązkowych, jednak ich poziom znacznie wykracza podstawę. Zestaw zadań przygotowany został z myślą zaró wno o dzieciach, któ re lubią zagadki, zadania i matematyczne wyzwania, jak i o dorosłych, któ rzy chcieliby wspomó c swoje dzieci.
Proponowane w zbiorach zadania zapewne przyczynią się do:
- rozwijania zainteresowań matematycznych
- utrwalania pojęć matematycznych
- doskonalenia umiejętności matematycznych, takich jak: rozwiązywanie zadań tekstowych o ró żnym stopniu trudności, logiczne myślenie, dokonywanie operacji matematycznych użytecznych w życiu,
- kształtowanie i doskonalenie umiejętności: twó rczego rozwiązywania problemó w, samodzielnego analizowania danych i korzystania z nich.
Zadania służyć mogą:
- indywidualizacji nauczania,
- przygotowaniu ucznió w do konkursó w matematycznych,
- wdrażaniu do pracy indywidualnej oraz samokontroli i weryfikacji otrzymanych wynikó w.

Dostępność w oddziałach
Kielce 0
Kraków Brak
Błonie Brak
Lublin Brak
Specyfikacja
Przedmiot: Matematyka
Seria: Matematyczne zadania dla Oli i Frania
Rok wydania: 2012